Bruksanvisning

Förbehandling av underlaget

Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt , torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka 
vidhäftningen. Underlaget ska alltid primas med Perfect Primer före appliceringen av ClayStone.

Lämpliga underlag

Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

 
MDF Board : Spackla, förstärk och försegla samtliga skarvar med t.ex fiberremsor. Slipa ojämnheter. Prima.
 
Ciporex Block: Täta skarvar, jämna ytan med kakelfix eller murbruk. Prima.
 
Gipsskivor: Spackla, förstärk och slipa skarvar och ojämnheter. (ex. fiberremsa på alla skarvar). Prima.
 
Isoleringsskivor: ClayStone kan användas på t ex Lux-element under förutsättning att de är monterade enligt rekomendationer från tillverkaren. Jämna ytan med ett cement baserat spackel eller kakelfix. Prima med PerfectPrimer.
 
Träskivor : Avlägsna ev.vax och fett. Slipa målade eller lackade ytor. Spackla och slipa ojämnheter och skarvar. Prima.
 
Klinker eller kakel: 

- Avfetta ytan och måla med en special primer för kakel.

- Applicera kakel fix och fibernät över kakelket och släta ut. 

- Prima
 
Bänkskivor: Använd tex MDF som grund. Förstärk, spackla och slipa alla skarvar. Fasa av alla ytterhörn för ökad hållbarhet. Prima med PerfectPrimer.

 
Bra förbehandling av underlaget är nödvändigt för ett perfekt slutresultat. En slät och stabil yta efterstävas. Prima alltid alla ytor innan applicering av ClayStone!
 

Förarbete i badrum

OBS! Underlaget ska alltid förbehandlas enligt gällande regler för våtrum eller ett målnings våtrumssystem dvs. med ett godkänt tätskik innan appliceringen. .

Alt 1: 

- Applicera ett godkänt tätskik för plattsättning enligt gällande regler för våtrum. 

- Jämna ut hela ytan med kakelfix och fibernät

- Prima med PerfectPrimer


Alt 2: 

- Använd ett våtrumssystem för målning och behandla väggarna inkl våtrumsfärgen enligt anvisningarna från leverantören. 

- Prima med PerfectPrimer

 

Blandning av ClayStone


ClayStone utgörs av ett vitt pulver som blandas med vatten och en flytande polymer (JES 05). Späd först vätskan med samma mängd färskt vatten.

Blanda det torra pulvret med pigment i en hink. Använd en annan hink och häll först lite av den medföljande vätskan ( JES 05 ) i botten innan man tillsätter det blandade pulvret .
 
Tillsätt vätskan, lite i taget genom att blanda pulvret till en tjock pasta med hjälp av en elektrisk blandare. ( Ca 3 delar färdigblandad ClayStone till 1 del vätska )
 
Låt det står ca 15 minuter och rör om kraftigt under 2 minuter. Putsen är klar att användas.
 
Obs! Gör en test på ett liknande underlag eller på en undanskymd del av ytan för att kontrollera färg och slutresultat. Slutresultatet blir olika beroende på vald ytbehandling.
 

Applicering

Skikt 1: Applicera putsen med en metallpackel i ett jämt lager på ca 1-2 mm. Korrigera ev. större märken orsakade av verktyget . Låt putsen “sätta sig” tills den inte längre avger märken om man trycker lätt med fingret.
OBS! Har ytan hunnit börja torka inför andra appliceringen kan man lätt fukta det första skiktet med en sprayflaska eller svamp.
 
Skikt 2: Späd den återstående blandningen med lite vätska ( JES 05 ) till en tunnare konsistens.
Stryk andra laget tunt med en spackel / glättare, lätt lutad.
För en slätare finish, stryk ytan flera gånger med hjälp av putsverktyget i olika riktningar.

Viktigt! Skikt nr 2 appliceras innan första skiktet har torkat

OBS! Stäng av ev. golvvärme och närliggande radiatorer innan påbörjat arbete.

Olika ytbehandlingar

Låt putsen torka helt mellan 8 till 12 timmar beroende på rumstemperatur och luftfuktighet. OBS! ClayStone är känsligt för smuts och vätskor innan valt ytskikt applicerats.

VÄGGAR 
 
Matt finish           

Alt 1 : Applicera 3-4 lager Perfect Soap med en sprayflaska tills ytan är mättad.
 Låt torka mellan varje skikt (minst 20 min.) Ytan blir smutsavvisande och kan andas. Utseenden på ytan ändras inte av den här behandlingen.

 
Alt 2
 : Applicera 3 lager Perfect Protect. Ytan blir helt matt och även smuts, fett och vattenavvisande. Utseenden på ytan ändras inte av den här behandlingen.

Sidenmatt finish

Alt 1: Perfect Soap + PerfectWax Applicera 2 - 3 lager PerfectSoap. Låt torka. 
Applicera 2 tunna skikt av PerfectWax med en trasa i cirkelrörelser. Polera med torr trasa efter ca 15 min.

Glansig yta

Alt 1 : Perfect Soap + PerfectWax. Slipa ytan med 180 - 360 sandpapper (slipmaskin) innan applicering av ytskikten. Applicera 2 till 3 lager PerfectSoap, sedan två tunna skikt av PerfectWax och polera ytan till önskad glans.

 

GOLV

Matt yta (Lack)

Applicera Perfect SEAL i 3 lager. Ytan blir helt matt och även smuts, fett och vattenavvisande. Utseenden på ytan ändras inte av den här behandlingen.

Sidenmatt finish (Olja)

Behandla golvet 2 ggr med hårdvaxoljan Rubio Monocoat Pure. Använd en vit Scotch Sprite och arbeta med roterande rörelse tills ytan är mätad. Observera att behandlingen med RM kan ge på ljusa nyanser en varmare och något gul ton. För att undvika den efekten kan man använda Rubio Monocoat White alt. Grey i stället. Ring för info om ni är osäkra. 

 

BADRUM

Väggar i dusch 

 

Blank yta. Vax ( Diffusionsöppet )


-   Applicera 3 lager Perfect PROTECT med en filtroller och torka av överflöd. Följ anvisningarna för Perfect PROTECT. Låt torka i minst 2 tim. Ytan blir oförändrad.

-   Applicera 2 lager PerfectWax för en mer vattenavvisande och blankare ytan.

 

OBS! Putsen är fortfarnade diffusionöppen och låter väggarna andas. Var därför extra försikig med att låta feta krämer eller schampoo ligga kvar på ytan. Duscha alltid av väggarna med vatten efter 

 

Matt yta. Lack ( tät )

 

Behandla 3 ggr Perfect SEAL med en roller. Följ anvisningarna för Perfect SEAL. Behandlingen förändrar färgen minimalt och yan blir helt tät och underhållsfri.

 

KÖKSBÄNSKIVOR

Alt 1 : Matt finish (Lack) : Behandla bänkskivan 3 ggr Perfect SEAL med en roller. Följ anvisningarna för Perfect SEAL. Behandlingen förändrar färgen minimalt.

Alt 2 : Sidenmatt finish (Olja) : Behandla 2 ggr bänkskivan med hårdvaxoljan Rubio Monocoat Pure. Använd en vit Scotch Sprite och arbeta med roterande rörelse tills ytan är mätad. Observera att behandlingen med RM kan ger ljusa nyanser en varmare och något gul ton. För att undvika den efekten kam man använda Rubio Monocoat White alt. Grey i stället. Ring för info om ni är osäkra. 

 

Torktid

Låt torka i minst 8 timmar . Golv kan beträdas efter 12 tim. Total härdning efter minst 48 timmar. 
Under denna period, utsätt inte ytan för vatten eller olja. 

Ytbehandlingar som olja, lack härdar under 1-2 veckor och får under den tiden inte utsättas för vatten.

Rengöring av verktyg

Penslar och övriga verktyg rengörs genast efter användning med vatten.

 

Underhåll

Beroende på vald ytbehandling kan underhåll krävas. Undvik att använda starka rengöringsmedel . Använd gärna vår olivsåpa Perfect Soap. Fläckar torkas med fuktig trasa och tvättas med såpvatten.

Perfect SEAL: Kräver ingen underhåll. Vid högt mekaniskt slitage på golv kan omlackning göras efter behov.

Perfect Wax: Vid högt slitage i tex dushen kan omvaxning göras efter behov. 

Rubio Monocoat: Se anvisning från leverantören.

 

Garanti

Garantin för alla våra produkter är 1 år från inköpsdatum. På grund av att vi inte kan kontrollera att arbetsbeskrivningen följs ansvarar ej Deco Material för appliceringen av produkterna eller skador och problem som uppkommer efter applicering. Vi står naturligtvis till tjänst för rådgivning . Hantverkaren har själv ansvar för det utförda arbetet samt det slutliga resultatet.


Materialåtgång

Väggar: 1,2 kg / m2 , två lager

 
Golv: 1,4 kg / m2 , två lager (1,5 -2 mm) 

Säkerhetsdatablad

  

        

 

Namn på ämnet/preparatet och företaget

Produktnamn: ClayStone 

Företagsadress: ClayLime sprl

Avenue Monplaisir 77/89 

1030 Bryssel 

Belgien

Sammansättning/information om beståndsdelar

En cementberedning som består av:

Kalciumaluminat

Bränd lera

Kiseldioxid, dolomit eller granit 0 - 1,5 mm partikelstorlek.

Silanbaserat medel

Denna produkt är en sammansättning av blandpulver och kan innehålla små mängder förtjockningsmedel och pigment.

Farliga egenskaper

Klassificering: Irritant

Effekt på människor: Torrt pulver har ingen påverkan på torr hud. Vid blandning med vatten genereras en alkalisk lösning. Problem med damm kan uppstå i slutna områden.

Miljöpåverkan: Ingen påverkan.

Blandpulver är något lösliga i vatten.

6. Åtgärder vid första hjälpen

Vid kontakt med huden: Tvätta det drabbade området med rikliga mängder rent vatten.

Vid kontakt med ögonen: Skölj ögonen omedelbart med stora mängder rent vatten. Sök läkarhjälp vid behov.

Inandning: Förflytta personen ut i frisk luft om irritation uppstår. Sök läkarhjälp om näsa eller luftvägar blir inflammerade.

Förtäring: Framkalla inte kräkning. Skölj ut munnen med vatten och se till att den drabbade dricker mycket vatten. Förflytta personen ut i frisk luft

7.  Brandbekämpningsåtgärder

Ämnet är inte brandfarligt och främjar inte förbränning eller synergistiska reaktioner med andra material, förutsatt att dessa ämna själva är stabila.

8. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Utspillt material kan samlas in för återanvändning, förutsatt att ingen kontaminering skett.

Miljöskyddsåtgärder 

Ämnet får inte släppas ut i diken, avlopp/vattendrag eftersom ämnet hårdnar i kontakt med vatten.

 

Hantering och förvaring

Förvaringsförhållanden: Förvaras under torra förhållanden, helst ovanför marknivå på krympfilmsförpackade pallar. Detta förhindrar att fukt tränger in samt förlänger produktens livslängd.

Hanteringsprocedurer: Använd personlig skyddsutrustning och skyddsklädsel för att undvika kontakt med huden och ögonen.

Avfallshantering

Kasta tomma påsar eller material vid en auktoriserad avfallsanläggning.

Transportinformation 

Inte klassificerad som farlig för transport

 

 

 8. Begränsning av exponering och personligt skydd

Personlig Skyddsutrustning= Ej tillämplig

Exponeringsbegränsningar

Total inandningsbart damm =   10 mg/m_/8

Respirabelt damm = 4 mg/m /8h

(normer för yrkesmässig exponering)

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd pH vattenlösning Relativ densitet Bulkdensitet 

Finlek 

Brandfarlighet Explosiva egenskaper

 

 

15.       Gällande föreskrifter

EEG-föreskrifter= Inga

Avfallshantering av förpackningen ska ske enligt lokala avfallsföreskrifter.

16.      Övrig information

Detta säkerhetsdatablad undantar inte användaren från att känna till och följa lagstiftningen som gäller för hans specifika användning.

 

Stabilitet och reaktivitet

s

Detta material anses vara stabilt.

Förhållanden som bidrar till

Kemisk instabilitet                            Inga

     Farliga sönderdelningsprodukter     Inga Särskilda försiktighetsåtgärder         Inga

Toxikologisk information

Ämnet har inga kända toxiska eller cancerframkallande effekter.

Ekologisk information

Stabil i jord. Ingen fotonedbrytning med solljus.

pH-värdet kan öka vid blandning med vatten.

 

 Friskrivningsklausul

Informationen i detta säkerhetsdatablad har erhållits från källor vi anser vara pålitliga. Informationen tillhandahålls dock utan garantier, uttryckta eller antydda, beträffande sin riktighet. Förhållandena eller metoderna för hantering, förvaring, användning eller bortskaffning av produkten ligger utanför vår kontroll och kanske bortom vår kunskap. På grund av detta och andra anledningar tar vi inget ansvar och frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för förlust, skada eller utgifter som kan uppstå i samband med hantering, förvaring, användning eller bortskaffning av produkten.

Detta säkerhetsdatablad har tagits fram för och får enbart användas med denna produkt. Om produkten används som en komponent i en annan produkt, är det inte säkert att informationen i detta säkerhetsdatablad gäller längre.


                                För vidare information kontakta vår tekniska support 018 - 444 20 80